Ερευνητικα Προγραμματα

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών» που αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς 'Αξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τα ΠΕΠ: Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, Αττικής και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού

  • από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα Μεταποίηση»,
  • από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
  • από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες».

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο (2) ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας
  • Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

*Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. **Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).

  • Ποσοστά Ενίσχυσης

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : 50% για τις Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις και 40% για τις Μεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων: 25% για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις.

  • Ιδιωτική συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr,www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.

Οδηγός Προγράμματος

Περίληψη Πρόσκλησης


Προκήρυξη της Δράσης "Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση
προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης"
Η προκήρυξη αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων την πρόσληψη/απασχόληση
προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί)
προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές
δραστηριότητες. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για
ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των
κλάδων της οικονομίας και όλων των μεγεθών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 28/6/2011 - 15/9/2011


Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων στους τομείς της Βιομηχανίας και της Μεταποίησης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 24/6/2011 - 31/8/2011


Δράση "Αριστεία"
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ιδιαίτερα ταλαντούχων
ερευνητών εργαζόμενων στην Ελλάδα, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά
επιτεύγματα στον τομέα τους και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της
επιστημονικής γνώσης και στη διεύρυνση των οριζόντων της. Για το σκοπό
αυτό θα χρηματοδοτηθούν υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που θα εκτελεσθούν
από ερευνητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από έναν Κύριο Ερευνητή.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 2/6/2011 - 1/9/2011


Πρόγραμμα "Συνεργασία 2011" - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών
Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς
Υποστήριξη της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς
φορείς της χώρας, μέσα από την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών και
τεχνολογικών έργων που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 24/5/2011 - 25/7/2011, και ώρα 14:00


Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν δύνανται να
χρηματοδοτηθούν δράσεις για νέα ή υπό ανέγερση σχολικά κτίρια, για τα
οποία έχει εκδοθεί η με αρ. Πρ. 181525/ Π62 / 2.9.2010 Πρόσκληση του
ΕΠΠΕΡΑΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 9/3/2011 - 30/9/2011

 

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.